പിഞ്ച് കുഞ്ഞിനെപ്പോലും അതിശയിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ മാസ്മരിക പ്രകടനം