എല്ലാവര്ക്കും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു.