2013 ലെ ഒൗട്ട്ലുക്ക് വാരികയിലെ ഫോട്ടോയാണ് അമിത് ഷാ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത്