കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ തീരദേശങ്ങളില്‍ തീക്കാറ്റ് വീശുന്നു; ആശങ്ക വ്യാപകം