നിരവധി രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒറ്റമൂലിയായ കാട്ടുകോവല്‍ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് കണ്ടത്തെി